poniedziałek, 30 czerwca 2014
Komasacja na zlecenie w Opocznie, czyli: jak samorząd żydowski bezkarnie wywłaszcza Naród Polski z ojcowizny
 
Stefan Kosiewski
 udostępnił zdjęcie użytkownika Robert Telus Biuro Poselskie.
2 min
 

http://sowa.quicksnake.at/Zniweczona-rzeczywistosc/Polacy-ograbieni-metod-na-wywlaszczenie-pod-inwestycje-przez-sitwe-z-Urzdu-Miasta-Opoczno

Grunty sprzedane,inwestycji brak!
Wpisany przez Biuro Poselskie, poniedziałek, 30 czerwca 2014 13:46 -

Są wyniki kontroli NIK w zakresie prawidłowości działań podejmowanych przez organy gminy Opoczno w zakresie sprzedaży wybranych nieruchomości gminnych położonych przy ulicy Przemysłowej w Opocznie,sprzedanych w latach 1998-2013.

W listopadzie 2013 r wpłynęła do NIK skarga dotycząca sprzedaży wybranych nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Przemysłowej w Opocznie. Autorem skargi był poseł Robert Telus, w którego biurze poselskim interweniowali mieszkańcy Opoczna wywłaszczeni z gruntów przy ul Przemysłowej.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Urzędu Miasta Opoczno w zbadanym zakresie. W ocenie NIK doszło do rażącego naruszenia prawa w zakresie ochrony własności.

Za naganną uznał także NIK brak działań ze strony Gminy Opoczno w celu doprowadzenia do odzyskania własności działek. Zdaniem NIK sytuacja ta może być źródłem niezadowolenia stron, podważając zaufanie do władzy publicznej.

NIK ustalił że spośród 11 działek o łącznej powierzchni 46,68 ha sprzedanych przez gminę w latach 2000-2006, 10 działek poddanych było obrotowi wtórnemu (w latach 2010 -2013 działki te zostały odsprzedane kolejnym podmiotom).

W zakresie sprzedaży gruntów przy Przemysłowe NIK stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. Użycie wywłaszczonych działek na inny cel niż określony w decyzjach wywłaszczeniowych oraz niewystąpienie do byłych właścicieli lub ich spadkobierców z zawiadomieniami o zamiarze użycia tych działek na inny cel ,nie informując jednocześnie o możliwości zwrotu tych działek

2. Niepodjęcie przez gminę Opoczno działań, w celu doprowadzenia do sytuacji, że użyte działki na inny cel niż w decyzjach wywłaszczeniowych, ponownie znajdą się we władaniu Gminy Opoczno

3. Nienależyta dbałość o nieruchomości będące własnością Gminy Opoczno.

Sprzedaż gruntów przy ulicy Przemysłowej była jedną z najbardziej szkodliwych dla Opoczna decyzji. Gdzie są inwestorzy którzy mieli inwestować na terenach z których bezprawnie zostali wywłaszczeni mieszkańcy? Obecna masowa emigracja i alarmujący poziom bezrobocia w powiecie opoczyńskim są bezpośrednim pokłosiem tej decyzji. Wszystkie osoby,które zostały bezprawnie wywłaszczone zapraszam do mojego biura poselskiego gdzie wraz z moimi pracownikami postaramy się udzielić informacji oraz pomocy.

Poseł Robert Telus

 
Lech Klekot udostępnił swoje zdjęcie.
3 godz.
https://www.facebook.com/groups/151241774916534/permalink/767687673271938/
mysowa's Videos auf Dailymotion stat4u Sowa Magazyn Stefan Kosiewski

Pisz swój dziennik w Internecie